Kursplan för "Repetitionskurs Militärpolis". Senast uppdaterad: 2014-06-19.

Kursens benämning
Repetitionskurs Militärpolis
Engelsk benämning
Military Police recapturing course
Försvarsmaktens kurskod
MAMRK301MP19
Beslut
Kursplanen har fastställts av Militärpolisförbundets ordförande, Carl Alm Djerf 2014-09-01
Kursens omfattning i tid
5 dagar (ca 40 timmar)
Nivå
Grundnivå
Målgrupp
Militärpoliser
Förkunskapskrav
Examinerad militärpolis samt tjänstgöring i 2-3 år.
Urval
Urval sker enligt särskild antagningsordning i samverkan med Försvarsmaktens Militärpolisenhet
Kursens syfte och lärandemål
Övergripande mål
Visa prov på att kunna omförordnas som militärpolis enl. FFS 2011:1
- Använda sin militärpolisiära utrustning i tjänsteutövningen
- Som militärpolis lösa Ordnings-, Trafik-, Utredning- och Säkerhetstjänst.
- Använda eventuell ny lagstiftning och/eller använda nya kunskaper inom militärpolistjänsten
Kursansvarig skola/centra/förband
FM Militärpolisenhet, sakansvarig är utbildningsansvarig vid FM Militärpolisenhet.
Genomförande skola/centra/förband
Av FM Militärpolisenhet utsedd militärpolisinstruktör
Certifikat och behörighet
En godkänd kurs utgör ett krav för att kunna förordnas som militärpolis inom en 2-års period.
Examination
Examination på kurserna sker såväl muntligt som skriftligt samt genom aktivt deltagande i basgruppsarbeten och obligatoriska föreläsningar samt vid praktisk tillämpning. Varje lärare informerar vid kursstarten om vilka examinationsformer som gäller. Det ges möjlighet till omtentamen vid två tillfällen, därefter vid nästa ordinarie kurstillfälle.

Betyg ges i tvågradig skala, godkänd (G) respektive icke godkänd (IG).

Kurslitteratur och övriga läromedel
- Egen militärpolisexamenslitteratur
- Aktuella utbildningshänvisningar vid Försvarsmaktens Militärpolisenhet.
Övrigt
Utvärderingen genomförs dokumenterat enskilt, därefter dokumenterat samfällt och slutligen en sammanslagen värdering av kurschefen som ger ett skriftligt underlag inför kommande kurser.